دهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،

سعادت، معلول نظریه گردشگری و معنویت است

سعادت، معلول نظریه گردشگری و معنویت است

به گزارش جاویدانی استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران اظهار داشت: تفسیر مفاهیم ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نظریه گردشگری و معنویت، نشان دهنده یک هدف بوده و آن هم کسب سعادت است. در راه کسب سعادت تبیین ارتباط علی و معلولی این دو مفهوم می تواند مسیر واضح و روشنی را مشخص نماید.


به گزارش جاویدانی به نقل از ایسنا، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو امروز در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای که با همکاری مشترک مهدیه شهرابی فراهانی، دکترای تخصصی مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران تهیه شد را با موضوع «تبیین مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر نظریه گردشگری و معنویت» ارائه کرد.
وی که این مقاله را در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد، اظهار داشت: مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر ارزش های الهی است که در امتداد تحقق هدف آفرینش انسانی بوده و در بستر کارهای اجتماعی شکل می گیرد. نظریه گردشگری و معنویت، بستر مناسبی است در جهت تبیین مبانی ارزشی انسانی و جهان بینی اسلامی که ارزش های جهان شمول و والای انسانی را در رابطه با خویشتن، جهان و خالق هستی در نظر داشته و در این میان ارتباط دوسویه ای با آن دارد.
استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ افزود: تبیین مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر نظریه گردشگری و معنویت به شیوه کیفی و روش تحلیل و توصیف با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان در سه بخش تفسیر مفاهیم، تبیین مبانی ارزش شناختی الگو با تاکید بر نظریه گردشگری و معنویت و ارائه راهکارهای عملیاتی انجام گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان میدهد انسان، محوریت ارزش و معنویت بوده و از طرف دیگر گردشگری رفتار اجتماعی بشمار می رود که این روابط عِلی و معلولی را اجرائی می کند. گردشگری و معنویت ماهیتی ارزشی دارد که هدف آن تحقق اهداف الهی انسانی است و در این میان می تواند محور عملیاتی شدن مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گیرد. بدین جهت رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری با محوریت معنویت، کارکرد عملیاتی مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در سطح کلان و خرد به وجود می آورد.
ایمانی خوشخو اضافه کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با جهان بینی اسلامی و محوریت انسان برمبنای نگرش توحیدی و ایمان به رسالت انبیای الهی و زندگی اخروی شکل گرفته است و همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در راه کمال مادی و معنوی انسان و سیر الی الله قرار می گیرند. بی گمان تحقق هر الگو نیازمند تبیین مبانی است که در امتداد تحقق اهداف الگو بوده تا بتوانند در ذیل برنامه های عملیاتی قرار گیرند. از آنجایی که گردشگری بعنوان یک رفتار انسانی در جهان، منتسب به ارزش های انسانی بوده و اقدامی مهم از دیدگاه دین اسلام نیز در نظر گرفته شده است، هنگامی که برمبنای اصول کلیدی و اصلی تعیین شود، می تواند تحقق اهداف آفرینش الهی را متضمن شود. مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقق انسان آرمانی در جامعه اسلامی است که از رهنمودهای دینی بهره مند شده و در این راه گام می نهد. نظریه گردشگری و معنویت، رویکرد سفر برمبنای ارزش های الهی است که می تواند مبانی ارزش های انسان را برمبنای جهان بینی اسلامی اجرائی کند.
وی تصریح کرد: مطالعه تحقیقات پیشین حاکی از این مطلب است که تحقیقاتی بصورت جداگانه در حوزه مبانی ارزش شناختی الگو و همین طور نظریه گردشگری و معنویت انجام شده است. اما نتایج نشان از مطالعات اندک در حوزه تبیین ارتباط میان این دو مفهوم دارند. بطوریکه از میان تحقیقات انجام گرفته می توان به تحقیق جداری عالی تهیه شده در سال ۱۳۹۵ با عنوان «مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» اشاره نمود که مبانی الگو را با تحلیل نظریه های ارزش شناختی بررسی و توصیف می کند. همین طور در حوزه نظریه گردشگری و معنویت، شهرابی فراهانی در سال ۱۳۹۷ در رساله دکترا با عنوان «ارائه الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی خارجی از سفر» به تبیین مفهوم معنویت و ارائه گردشگری و معنویت پرداخته است.
ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی هوچنین در سال ۱۳۹۸ در مقاله ای با عنوان «نقش گردشگری با رویکرد معنوی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» به این نکته اشاره می کنند که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نگاه همه جانبه به توسعه داشته و اسلام را مبنای این نگاه یکپارچه قرار می دهد. از طرف دیگر گردشگری با رویکرد معنوی نیز انسان را در محوریت خود توجه می کند و این همان نگاه همه جانبه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
گردشگری با رویکرد معنوی می تواند نقش به سزایی در تحقق این الگو داشته و نیازمند برنامه ریزی در سطح ملی و نگاه یکپارچه به این صنعت مهم خدماتی است تا زیرساختها و کارهای لازم هم جهت با این نگاه همه جانبه فراهم شده و برنامه های اجرائی جهت تحقق اهداف الگوی اسلامی ایرانی صورت پذیرد.
استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ اشاره کرد: مبانی هر الگویی نیازمند تفسیر و تبیین است تا شرایط را برای اجرائی کردن آن فراهم آورد، به این منظور هنگامی که بر مبانی و اصول الگو جامه عمل پوشانیده شود، مفید و موثر خواهد بود. بدین جهت در این نوشتار که با هدف تبیین مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر گردشگری و معنویت انجام گرفته است، در ابتدا مفاهیم و مبانی به شیوه کیفی و روش توصیف و تحلیل با استناد به مطالعات کتابخانه ای تفسیر شده و در بخش دوم و سوم با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان در بهمن ماه و اسفند ماه ۱۳۹۹، روابط عِلی و معلولی مبانی ارزش شناختی الگو با نظریه گردشگری و معنویت تبیین شده و سپس راهکارهای عملیاتی ارائه شده اند.
ایمانی خوشخو اشاره کرد: ارزش همچون مفاهیم پایه ای و کلیدی جهان بینی هر انسان و جامعه ای تلقی می شود که راهنمای فعالیت و رفتار یک فرد و در ادامه جامعه خواهد بود. ارزشها مبانی و اصولی هستند که نیاز به تفسیر و تبیین دارند تا در راه حرکت و عملیاتی شدن قرار بگیرند. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر جهان بینی اسلامی، ارزش های الهی را منطبق با اهداف آفرینش انسان در قالب مبانی ارزش شناختی ارائه کرده است. بر این مبنا ارزش هایی منجر به تحقق الگوی آرمانی و مدنظر می شوند که مسیر عملیاتی شدن و کارکردی را به خوبی طی کنند. در این راستا قرار گرفتن در راه درست حرکت می تواند ارزشهای اسلامی ایرانی را نمایان کرده و پرده عمل بپوشاند. بدین جهت نیازمند یک رفتار اجتماعی هستیم تا به درستی این ارزشها عملی شود.
وی ادامه داد: نظریه گردشگری و معنویت با تاکید بر مبانی ارزشی وجودی انسان و تحقق اهداف الهی در ارتباط و تعامل انسان با خویش، جامعه، جهان و خالق هستی بستر مناسبی است تا این ارزش ها را بصورت نه فقط نمادین بلکه کارکردی به رخ بکشاند.
استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ اشاره کرد: مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبانی جهان بینی اسلامی است که انسان را اشرف مخلوقات دانسته و ارزش را امری فطری و الهی و جهان شمول می داند، بدین جهت کسب سعادت دنیوی و اخروی انسان در گرو رفتار و عمل کردن اتفاق می افتد. گردشگری با تاکید بر معنویت، رویکرد معنوی و روحانی به وجود انسانی است که سفر را مایه کسب ارزش، احساس آگاهی و کمال و تعالی می داند تا با حرکت فیزیکی بر روی کره خاکی، حرکت در سیر تعالی و کمال و سعادت را برای انسان مهیا کند. بدین سبب تفسیر مفاهیم ارزش شناختی الگو و نظریه گردشگری و معنویت، نشان دهنده یک هدف بوده و آن هم کسب سعادت است. در راه کسب سعادت تبیین ارتباط علی و معلولی این دو مفهوم می تواند مسیر واضح و روشنی را مشخص نماید.

ایمانی خوشخو اظهار داشت: نتایح حاصل از مصاحبه با خبرگان حاکی از این مطلب است که ارزش های الگو و نظریه گردشگری و معنویت هر دو مفهومی ارزشی، معنوی و فطری هستند و شاید مسیر حرکت در مسافرت بهترین اقدام برای تحقق مبانی ارزشی الگو باشد. در این راستا رویکردهای برنامه ریزی گردشگری نقش تعیین کننده ای دارند که با تاکید بر نظریه معنویت می توانند بطور خودکار ارزش های اسلامی را در پیشرفت جامعه ایرانی میسر کنند. همین طور نگاه کلان به گردشگری منجر به تدوین استراتژی های عملیاتی در سطح منطقه ای و ملی شده و این امر اقدام موثر دیگری در تحقق الگو خواهد بود.
او در آخر اظهار نمود: در بخش سوم نیز خبرگان با ارائه نظر درباب راهکارهای عملیاتی، هدفگذاری، برنامه ریزی و تدوین برنامه های عملیاتی را در توسعه گردشگری با رویکرد معنوی در ایران اقدام مهمی برای تحقق الگو برشمرده و این امر را یکی از با اهمیت ترین کارهای کلان کشور می دانند که نه فقط گردشگری، بلکه سایر جوانب توسعه ای کشور را نیز محقق و میسر خواهدنمود. ایجاد نگرش راهبردی در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور، منوط به انجام کارهای یکپارچه، در امتداد اهداف مشخص است که در این میان برنامه ریزی ها در امتداد توسعه نظریه گردشگری و معنویت می توانند موجبات تحقق اهداف الگو، خصوصاً مبانی ارزش شناختی آنرا فراهم آورند.

منبع:

1400/02/30
13:10:34
0.0 / 5
877
تگهای خبر: خدمات , دانشگاه , زندگی , سفر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
جاویدانی