ترفندها و روش های شیطانی از منظر قرآن

ترفندها و روش های شیطانی از منظر قرآن

جاویدانی: یكی از صفات برجسته ابلیس، شیطنت است. شیطنت از واژه شطن به ریسمان و طناب بلندی گفته می شود كه چارپایان برای محدودیت منطقه چرا و چریدن بدان بسته می شوند یا ریسمان بلندی كه بدان آب از چاه كشیده می شود؛ این گونه اراده چارپا محدود می شود و نمی تواند هر آنچه قصد كرده یا اراده نموده را تحقق بخشد.به گزارش جاویدانی به نقل از ایسنا، «کیهان» در ادامه نوشت: از همین روست که هر کاری که سبب محدودیت اراده شود و در مخالفت با قصد کسی صورت گیرد، شیطنت گفته می شود؛ برای اینکه به ظاهر شخص آزاد و رها است تا هر کاری را که بخواهد انجام دهد، اما در باطن او را با ابزارهایی محدود کردند تا تنها در محدوده ای عمل کند که شیطان ها خواسته اند. این گونه است که شیطان با شیطنت، با قصد اصلی مردمان مخالفت می کند و در مسیری آنان را قرار می دهد که خود بعنوان شیطان خواسته است.

براساس تعالیم قرآن، شیطان محدود به ابلیس، این شیطان جنی نیست، بلکه شیاطین جنی و انسی بسیاری هستند (انعام، آیه ۱۲۱؛ اسراء، آیه ۳۷؛ انعام، آیه ۱۱۲) که با مکر و کید خویش تلاش می کنند تا افراد به ظاهر آزاد، نتوانند مقاصد اصلی خود را تحقق بخشند، بلکه تنها کاری را انجام دهند که شیاطین، انتظار تحقق آنرا دارند. بر این اساس، هر کسی در دام شیاطین جنی یا انسی بیفتد از مقصد خویش دور شده، گرفتار انحراف و سختی شدید می شود و به هدف و مقصدی که داشته نمی رسد؛ در صورتیکه در ظاهر آزاد و رها بود تا برمبنای اراده و اختیار خویش عمل کند؛ اما در باطن چنین شرایطی برایش فراهم نبوده است.

قرآن به مومنان هشدار می دهد که شیاطین جنی و انسی بسیاری در کمین آنان هستند تا با بهره گیری از روش ها و ابزارهای گوناگون بتوانند اهداف و مقاصد خود را تحقق بخشیده و مومنان را از اهداف اصلی دور و منحرف سازند. نوشتار حاضر نگاهی است اجمالی درباره ترفندها و روش های شیاطین انسی و جنی برای انحراف و گمراهی انسان ها.

روش ها و ابزارهای شیطانی

در آیات قرآن، مواردی بعنوان روش یا ابزار بیان شده که شیاطین جنی و انسی برای مخالفت با مقاصد مومنان آنرا به کار می گیرند تا از مقصد و مقصود باز مانده و در دام شیطان گرفتار شوند. از مهم ترین روش ها و ابزارهایی که شیاطین به کار می گیرند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. نجوا: یکی از روش های شیطان برای به دام انداختن مومنان، بهره گیری از نجوا است. نجوا یا همان سخنان در گوشی زمانی اتفاق می افتد که شیاطین جنی و انسی به انسان چنان نزدیک شده باشند که بتوانند در گوش انسان سخن بگویند و با تکرار مطالب خاص موجبات ترس خصوصاً اندوه مومنان را فراهم آورند. شیاطین، چنان وانمود می کنند که خیرخواه مومنان هستند بطوریکه اگر به مطالب و خواسته های آنان مورد اعتنا و عمل قرار نگیرد، بازتاب و آثار منفی به دنبال خواهد داشت. از نظر قرآن، مومنان نمی بایست تحت تأثیر نجواهای شیطانی قرار گیرند؛ برای اینکه هدف آنان ایجاد حزن و اندوه است. اگر مومنان به خدا باور و بر او توکل دارند، بطور طبیعی نمی بایست ترسی از ضرر رسانی شیاطین داشته باشند و به درخواست ها و تهدیدهای شیاطین نباید اعتنایی بکنند. (مجادله، آیه ۱۰)

۲. بزرگنمایی: شیاطین به شکلی سخن یا رفتار می کنند که توهم قدرت را سبب می شود. از نظر قرآن، مومنان می بایست به این نکته توجه داشته باشند که خدا، قدرت مطلق است و اگر قوتی برای کسی باشداین قدرت او مظهری از قدرت الهی است. از آنجائیکه همه هستی همچون شیاطین، گرفتار فقر هویتی هستند (فاطر، آیه ۱۵) مومنان نباید گمان کنند که برای شیاطین، قوت و قدرتی است که بر پایه غنای آنان باشد؛ برای اینکه جز خدای تبارک و تعالی که غنی حمید است، کسی از غنای ذاتی برخوردار نیست تا قوت و قدرتی مستقل و بالذات داشته باشد. بنابراین، بر خلاف توهماتی که ابلیس و شیاطین دیگر ایجاد می کنند، مومنان می بایست نسبت به بزرگنمایی قوت و قدرت شیاطین هوشیار و بیدار باشند و در دام این توهمات نیفتند و گمان نکنند که مکر و کید شیطان قوی است؛ بلکه کید شیطان بسیار ضعیف و سست بنیاد است (نساء، آیه ۷۶) و در مقابل مکر الهی که خیرالماکرین است، هیچ به شمار می آید. (آل عمران، آیه ۵۴) پس اگر تقابلی میان مجاهدان با شیاطین انسی و جنی و استکباری در چارچوب جنگ و جهاد باشد، بی هیچ شک و تردیدی این مجاهدان هستند که قوی و قدرتمند هستند و می توانند بر دشمنان شیطانی پیروز شوند؛ برای اینکه مکر و کید آنان در مقابل مکر الهی بی پایه و نابود است. (همان؛ نساء، آیه ۷۶)

۳. وعده های فریبنده: از ترفندها و روش هایی که شیاطین جنی و انسی به کار می گیرند، بهره گیری از وعده های فریبا و دروغین است تا مردمان ظاهربین را در دام خویش در آورده و برده خود نمایند. همه وعده های شیاطین خصوصاً ابلیس لعین، مبتنی بر فریب و غرورآفرینی در افراد است تا این گونه در راه و مقصدی گام بردارند که اختتام آن ضلالت و عذاب دردناک دوزخ است. (نساء، آیه ۱۲۰) وعده های شیاطین انسی و جنی هواره وعده های پوچی است؛ برای اینکه اگر وعده بدهند بر خلاف آن عمل می کنند و هیچ گاه به وعده ای وفا نمی نمایند. (ابراهیم، آیه ۲۲) ابلیس در شیطنت چنان قوی است که حتی به دوستان مشرک خویش نیز رحم نمی کند و آنان را به دروغ به میدان جهاد می کشاند و سپس آنان را رها کرده و پا به فرار می گذارد تا خودرا نجات دهد. (انفال، آیه ۴۸) از اهدافی که قرآن برای وعده های دروغین شیاطین همچون ابلیس بیان کرده، جلوگیری از هرگونه کمک و انفاق مالی به نیازمندان بوسیله ترساندن مردم به فقر و فلاکت ناشی از انفاق از مال است. (بقره، آیات ۲۶۷ و ۲۶۸) شیاطین از هرگونه انحراف خصوصاً اخلاقی بسیار خشنود می شوند؛ برای اینکه این گونه می توانند مردمان را برده و خوار و ذلیل خویش سازند و آنان را به هر سویی که بخواهند بکشانند. (همان)

۴. امدادگری: شیاطین به جهت اینکه بتوانند بر دیگران مسلط شوند به آنان وعده های دروغین می دهند تا در شرایطی قرار گیرند که امکان نجات آنان وجود نداشته باشد. شیاطین وقتی دوستان خود را به سمت هلاکت می کشانند، وعده می دهند که در موقعیت های مناسب برای امداد و یاری آنان می شتابند، اما وقتی عرصه را تنگ یافتند، دوستان خود را رها می کنند و هیچ گونه امداد و یاری به آنها نمی رسانند. (انفال، آیه ۴۸)

۵. شبهه افکنی: همچون ترفندها و روش های شیاطین، بهره گیری از شبهات برای ایجاد فضای فتنه است تا توان تشخیص حق و باطل فراهم نیاید و افراد نتوانند در یک فضای مناسب، گرایش به حق و گریزش به باطل داشته باشند. ایجاد انواع و اقسام شبهات اعتقادی و فکری و رفتاری همچون کارهای شیاطین جنی و انسی است. (زخرف، آیات ۶۱ و ۶۲) امروز رسانه های فراوانی در امتداد شبهه افکنی در بین مسلمانان و مومنان فعالیت می نمایند و لازم است امت نسبت به آن هوشیار و بیدار باشد تا گرفتار انحراف و ضلالت و نیستی نشود.

۶. افکار و اعمال خرافی: اسلام به شدت با جهل عقلی و جهل علمی مبارزه می کند؛ برای اینکه اجازه نمی دهد تا افراد برمبنای شهوت یا شک عمل و رفتار کنند؛ این در حالیست که جاهلیت شیطانی مقتضی آن است که انسان ها گرفتار شهوت باشند و نتوانند از عقل برای مهار شهوت بهره برند یا گرفتار جهالت علمی هستند و بجای آنکه بر طبق علم و قطع و دانش عمل کنند، برمبنای ظنون غیرمعتبر عمل می کنند. خرافات همچون وادی هایی است که شیاطین بوسیله آن بر جان و روان آدمیان مسلط شده و آنان را بردگان فکری و عملی خویش می سازند. (نساء، آیات ۱۱۷ تا ۱۱۹)

۷. القائات شیطانی: خدا در قرآن به مردمان هشدار می دهد که ابلیس ممکنست بوسیله وحی شیطانی و القائات مستقیم در قلب و روان مردم آنان را به سمت ضلالت بکشاند. (انعام، آیات ۱۲۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳) القائات شیطانی به حدی خطرناکست که اشخاص گرفتار چنین حالتی، به گمان اینکه خودشان به فکری و رفتاری رسیده اند، دربست، القائات شیطانی را عملیاتی می کنند و آنرا به حساب فکر و عمل خویش می گذارند؛ در صورتیکه عنان و افسار فکر و عمل و قلب و اراده شان را ابلیس و شیاطین در اختیار گرفته اند. این افراد تنها بلندگوهای القائات شیطانی هستند، نه اینکه آنان با تفکر و اندیشه خویش به آن رسیده باشند. (همان؛ نساء، آیات ۱۱۹ و ۱۲۰)

۸. افتراء: افتراء به معنای ایجاد سخنی باطل و دروغ و نسبت دادن آن به دیگری است، در حالی روحش نیز از آن خبر ندارد. خیلی از کافران ومشرکان گرفتار افتراء به خدا هستند. شیاطین جنی و انسی این گونه موجبات فریب مردم را فراهم آورده و آنان را به سمت فحشاء و منکرات می برند. خدا به مردمان هشدار می دهد که مواظب گام های شیاطین باشند که گام به گام و پله به پله انسان را از خدا به سمت شرک و کفر کشانیده و گمراه می سازند. (بقره، آیات ۱۶۸ و ۱۶۹؛ نحل، آیات ۶۲ و ۹۳؛ انعام، آیه ۱۱۲)

۹. اسراف و تبذیر: از دیگر روش هایی که شیاطین برای سلطه و چیرگی خویش بهره می برند، اسراف و زیاده روی در هر کاری است که می تواند خروج از حدود الهی را به دنبال داشته باشد. ابلیس و شیاطین تلاش می کنند تا اقتصاد را که مایه قوام اجتماع است از بین ببرند و مردمان گرفتار فقر شوند؛ برای اینکه این گونه مردمان به کفر نزدیک می شوند. بر این اساس چند برنامه برای نابودی اقتصای دارند که شامل تبذیر و ریخت و پاش مواد غذایی و مانند آن، یا عدم کمک مالی یا گرفتن ربا و مانند آنها است که همگی سبب تضعیف اقتصادی سالم و جریان آزاد و سالم اقتصاد در جامعه می شود. (اعراف، آیات ۲۰۱ و ۲۰۲؛ اسراء، آیات ۲۶ و ۲۷؛ اعراف، آیه ۳۱؛ انبیاء، آیه ۹)

۱۰. جنگ افروزی: شیاطین به جهت اینکه جوامع بشری را نابود کنند و ابلیس لعین به اهداف شوم و پلید خویش برسد، بر طبل جنگ می کوبند تا این گونه بتوانند ظلم بیشتری را روا داشته و مردمان را به هلاکت و بدبختی افکنند. (انفال، آیه ۴۸)

۱۱. تحزب گرایی: همچون روش های شیاطین برای دستیابی به قدرت و ایجاد سلطه بر دیگران، تحزب گرایی و ایجاد شکاف و شقاق میان مسلمانان است؛ برای اینکه این گونه می توانند مردم را برده و بنده خویش سازند. (قصص، آیه ۴) احزاب شیطانی مجموعه ای از دنیاطلبان و منکران حق و معاد و قیامت هستند (فاطر، آیات ۵ و ۶)؛ البته در این میان گروه منافق نیز با آنان هستند و جریان داخلی امت را به سمت و سوی منکران و کافران هدایت می کنند. (مجادله، آیه ۱۹؛ الکشّاف، ج ۴، ص ۴۹۵؛ مجمع البیان، ج ۹- ۱۰، ص ۳۸۲)

۱۲. تزئین گرایی: از دیگر روش های شیطانی، بهره گیری از هنر زینت و آراستن است. شیاطین هر کار زشتی را زینت می دهند و آنرا برای شخص، توجیه می کنند تا این گونه باورپذیر و مقبول مردم شود. (نحل، آیه ۶۳؛ عنکبوت، آیه ۳۸؛ انعام، آیه ۴۳؛ زخرف، آیات ۳۶ و ۳۷)

۱۳. تحریک شهوت و عقل زدایی: از دیگر روش های شیطانی آن است که عقل را در جایگاه ذلت قرار دهد و شهوت و غضب را بر انسان و عقل چیره سازد. بنابراین، مومنان می بایست هوشیار باشند که دشمن شیطانی با همه وجودش تلاش می کند عقل مردم تضعیف شود و شهوت گرایی رشد کند. (بقره، آیات ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۲۶۸؛ نور، آیه ۲۱)

منبع:

1399/07/29
20:20:44
5.0 / 5
1023
تگهای خبر: قرآن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
لینک دوستان جاویدانی
جاویدانی